• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM www.hurt18k.pl
  § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE  Regulamin hurtowni określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu internetowego.


  Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
  Sprzedaż w hurtowni jest wyłącznie dla Przedsiębiorców

  Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem hurtowni www.hurt18k.pl

  Rozpoczęcie korzystania ze hurtowni www.hurt18k.pl oznacza akceptację Regulaminu.


  1. Regulamin: niniejszy Regulamin;


  2. Sprzedawca: D&S Damian Jasionowicz przy ul. K. Wielkiego 23 w Jaśle (kod pocztowy 38-200) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 6852182555, REGON: 180710779. Adres do doręczeń: ul. Kochanowskiego 6 lok. 46, 38-200 Jasło, adres e-mail: hurt18k@gmail.com nr telefonu: 579 063 853


  3. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


  4. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;


  5. Sklep Internetowy, lub Hurtownia: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hurt18k.pl


  6. Konto – oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zbierane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji.


  7. Towar lub Produkt – w myśl art. 449 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;


  8. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;


  9. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;


  10. Formularz zamówienia – skrypt Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;


  11. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. W biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie oraz informacje o rabatach i promocjach.

  12. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

  13. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu, takimi jak wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, np. programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

  14. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet lub mailowo / telefonicznie. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta.


  § 2
  DANE OSOBOWE  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów. Ponadto Klient posiada:

  Prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych.
  Prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych jak i sprzeciwu wobect ich przetwarzania
  Prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania.

  3. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.  § 3
  INFORMACJE DODATKOWE  1. Rejestracja Konta klienta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna. Rejestracji Konta klienta może dokonać na stronie internetowej sklpu lub telefonicznie. Konto klienta powinno zawierać indywidualny login i hasło które będzie znał tylko Klinet.

  2. Konto na sklepie internetowym umożliwia Klientowi wgląd w formularz, historię zamówień. Modyfikację danych do wysyłki.

  3. Posiadanie konta na serwisie jest bezpłatne.

  4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie wystarczy wysłać odpowiednie żądanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: hurt18k@gmail.com lub na adres korenspondencyjny wymieniony w niniejszym regulaminie.  § 4
  SPRZEDAŻ

  1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

  2. Złożenie zamówienia oznacza wybór Produktu za pośrednictwem przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie, po przejściu do Koszyka, wybór adresu do dostawy oraz danych rozliczeniowych, a następnie wysłanie formularza zamówienia.

  3. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

  4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.

  5. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia. W przypadku braku zamówionego produktu Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania wyboru ewentualnych zamienników tego Produktu.

  6. Po skompletowaniu całego zamówienia Kupujący otrzyma informację na wskazany przez niego adres e-mail o ostatecznej kwocie zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności w formie przedpłaty Kupujący powinien wstrzymać się z dokonaniem płatności do momentu otrzymania wiadomości o gotowym zamówieniu i ostatecznej kwocie do zapłaty.

  7. Maksymalny termin skompletowania zamówienia przez Sprzedającego wynosi 2 dni roboczych.

  8. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedający wysyła Klientowi potwierdzenie zrealizowania zamówienia w całości bądź części, w zależności od dostępności zamówionego Produktu, wraz z ceną i fakturą VAT.

  9. Klient realizuje płatność zgodnie ustalonymi za pośrednictwem Serwisu warunkami wskazanymi w otrzymanej fakturze VAT.

     § 5
  PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto w złotych polskich (ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony przy finalizacji transakcji.) Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

  2. Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

  3. Klient może wybrać formę płatności:

  A. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

  B. Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

  4 .Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.

  5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu.  § 6
  DOSTAWA  1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

  2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

  3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Sprzedawca wskazuje, że:  A. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;

  B. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

  I) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

  II) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

  III) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

  IV) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

  C. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy lub przewoźnika. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.  § 7
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.


  § 8
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Firma D&S prowadzi sprzedaż wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).  § 9

  PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


  1. Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres korenspondencyjny: D&S Damian Jasionowicz Kochanowskiego 6/46 38-200 Jasło

  2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

  3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.


  § 10
  PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

  2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.hurt18k.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

  3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie jakichkolwiek treści ze strony www.hurt18k.pl bez zgody właściciela jest zabronione.  § 11
  ZMIANY REGULAMINU

  1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika oraz komunikatu na stronie głównej sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.

  2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.

  3. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

  4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.  § 12
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
  w chwili złożenia Zamówienia.

  3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.